11-17
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 12 ترابایت
Screenshot 2022-01-23 at 10-21-41 هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST10000VX0004 ظرفیت 10 ترابایت
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 10 ترابایت
Screenshot 2022-01-23 at 10-21-11 هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST8000VX0022 ظرفیت 8 ترابایت
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 8 ترابایت
Screenshot 2022-01-23 at 10-20-31 هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST6000VX0023 ظرفیت 6 ترابایت
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 6 ترابایت
Screenshot 2022-01-23 at 10-20-04 هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST4000VX007 ظرفیت 4 ترابایت
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 4 ترابایت
1-24
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ظرفیت 12 ترابایت
Screenshot 2022-01-23 at 10-18-00 هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda Pro ST10000DM0004 ظرفیت 10 ترابایت
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ظرفیت 10 ترابایت
Screenshot 2022-01-23 at 10-17-32 هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda Pro ST8000DM005 ظرفیت 8 ترابایت
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ظرفیت 8 ترابایت
Screenshot 2022-01-23 at 10-16-42 هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ST6000DM004 ظرفیت 6 ترابایت
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ظرفیت 6 ترابایت
Screenshot 2022-01-23 at 10-16-02 هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ST4000DM004 ظرفیت 4 ترابایت
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ظرفیت 4 ترابایت
Screenshot 2022-01-23 at 10-15-32 هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ST2000DM006 ظرفیت 2 ترابایت
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ظرفیت 2 ترابایت
3wvxy4s4
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 2 ترابایت
ik0y31ve
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 1 ترابایت
wq3pgvgx_th7789umb3
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ظرفیت 1 ترابایت
seagate.jpg
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل ظرفیت ۱ ترابایت
ارتباط با پشتیبانی
ارسال پیام