کامپیوتر همه کاره 22 اینچی ام اس ای Pro22x r3 / 4g / 256
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی ام اس ای Pro24x 6405/4g/256ssd
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی ام اس ای Pro24x i3 / 8g / 1t
کامپیوترهمه کاره 22 اینچی ام اس ای 2G /Pro22x R5 / 8G / 1T SSD
کامپیوتر همه کاره 22 اینچی ام اس ای Pro22x r5 / 8g / 256 ssd
کامپیوتر همه کاره 22 اینچی ام اس ای Pro22x i3 / 4g / 1t
کامپیوتر همه کاره 22 اینچی ام اس ای Pro22x i3 / 8g / 256 ssd
کامپیوتر همه کاره 22 اینچی ام اس ای Pro22x i5 / 8g / 1t+256 ssd
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی ام اس ای Pro24x i3 / 4g / 256 ssd
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی ام اس ای AM241 i5 / 8g / 256 ssd
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی ام اس ای AM241 I3 /8G/256 ssd
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی ام اس ای AM241 i7 / 8g / 1t
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی ام اس ای Pro24x 6405 / 4g / 512 ssd
کامپیوتر همه کاره 22 اینچی ام اس ای Pro22x i5 / 8g / 1tb+256 ssd
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی ام اس ای AM241 i3 / 8g / 1t+256 ssd
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی ام اس ای AM241 i5 / 8G /256 SSD
ارتباط با پشتیبانی
ارسال پیام